▷ Alquiler De Bicicletas En Orense. Muevete Por La Ciudad

Bicicleta pública Ourense

Muevete por Orense alquilando una bicicleta. Que mejor manera de mejorar la movilidad y ecología visitando o yendo al trabajo en bici.

Alquiler bicicletas Ourense

Bicicleta pública Ourense

https://www.bicis.ourense.es/

NORMAS DE USO DO SISTEMA DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS EN ORENSE

 1. O servizo de préstamo de bicicletas utilizarase para o desplazamento urbán e o paseo fomentando o uso deste vehículo.
 2. Para poder utilizar o servizo de préstamo de bicicletas é necesario abonar a taxa de expedición e renovación anual da tarxeta regulada pola Ordenanza fiscal correspondente. O pago desta taxa dará dereito a utilizar o servizo de préstamo de bicicletas durante un ano natural ( de 1 de xaneiro a 31 de decembro)
 3. O servizo de préstamo de bicicletas ofrecerase nos seguintes puntos:
 • Praza do Bispo Cesáreo, Praza da Mariña, Avenida de Zamora –

Mariñamansa., Avenida Otero Pedrayo – Zona universidade., Pabillón dos Remedios, Aula da natureza de Oira, Chavasqueira, Parque de San Lázaro, Praza do Couto, Complexo hospitalario.

 1. O servizo de préstamo de bicicletas ofrecerase nos seguintes horarios:
 • Veran (abril, maio, xuño, xullo, agosto e setembro) de 8:00 a 22:00.
 • Inverno (outubro, novembro, decembro, xaneiro, febrero e marzo) de 8:00 a 20:00.
 • As modificacions deste horario comunicaránse adecuadamente.
 • A bicicleta prestarase durante periodos máximos de 5 horas. Transcurridos 10 minutos dende a finalización dun préstamo poderá solicitarse un de novo.
 • Dez minutos antes da finalización do servicio, non se poderán retirar bicicletas dos puntos de préstamo, pero si devolvelas.
 • O uso da bicicleta limitaráse a este horario e espazos determinados en cada momento polo Concello de Ourense.
 • O uso das bicicletas dependerá da disponibilidade das mesmas nos puntos de préstamo.
 1. O usuario do servizo de préstamo identificarase mediante D.N.I., carné de conducir ou pasaporte en vigor para a expedición da tarxeta nas dependencias da Concellería de Medio Ambiente ou nos lugares habilitados a tal fin.
 2. Os usuarios menores de 18 anos, con idade suficiente para utilizar adecuadamente e sen perigo as bicicletas (a partir de 14 anos), deberán ir acompañados polo seu pai, nai ou titor adulto, que se fará responsable do uso que se realice da bicicleta.
 3. Os usuarios antes de proceder á retirada dá bicicleta deberá aceptar que a bicicleta que vai a retirar está en óptimas condicións de uso.
 4. O Concello de Ourense está eximido dos danos que o usuario poida sufrir ou producir mentres fai uso da bicicleta e non se responsabilizará dos danos ou perxuizosproducidos polo mal uso da mesma, nin dos causados a terceiros polo usuario desta.
 1. A tarxeta de usuario do servizo de préstamo de bicicletas é propiedade do Concello de Ourense e en caso de pérdida, roubo oudeterioro da mesma, o usuario deberá notificalo inmediatamente, co fin de proceder a anulación da mesma e como requisito previo á emisión dunha nova tarxeta. O usuario terá que realizar de novo o proceso de alta de usuario e pagar o precio marcado pola emisión da nova tarxeta nos lugares habilitados.
 1. Para a entrega da tarxeta de préstamo de bicicletas o usuario presentará o recibo de pago da taxa correspondente á expedición e renovación da tarxeta. Só se entregará unha tarxeta e pin por persoa.
 2. O usuario durante a utilización do servizo deberá mostrar a tarxeta de acceso ó servizo, comodocumento acreditativo, cando se solicite polas persoas autorizadas. A tarxeta de acceso ó servizo será persoal e intransferible.
 3. O usuario deberá facer uso do servizo cá maior dilixencia posible e conforme ás normas de utilización prevista polo sistemade préstamo de bicicletas. En xeral, o usuario deberá facer un uso correcto da bicicleta, devolvendo a mesma no mesmo estado en que se encontrou, en bo estado de funcionamento e limpa.
 4. O usuario comprométese durante o tempo que dure o préstamo a aparcar a bicicleta en zonas adecuadas ou seguras que non interferan o paso ni potencien situacións deinseguridadees empreatendendo ás normas de aparcamento. O usuario e o responsable da bicicleta ata que a devolva correctamente nas bases específicas do sistema.
 5. O usuario deberá retirar e devolver a bicicleta dentro dos horarios e prazos autorizados. O incumprimento desta obriga dara dereito o Concello de Ourense a desactivar a tarxeta de usuario.
 6. O usuario asume a custodia da bicicleta que retira, ademais de actuar dilixentemente para evitar o roubo da bicicleta durante o seu uso e asegurarse de candar adecuadamente a bicicleta ó candado dos puntos de préstamos dentro dos horarios sinalados.
 7. O usuario deberá ser responsable en todo momento das obrigasque se determinen por cualquier autoridade ou organismo, sexa estatal, autonómico ou local, para a conducción da bicicleta, incluindo a necesidade que poda derivarsede ter que usar calquera clase de complementos para a conducción como casco, reflectantes, etc.

Prohíbese calquera utilización da bicicleta contraria á prevista nas normas de circulación.

 1. A bicicleta non poderá utilizarse con fins de lucro, estando expresamente prohibido ó usuario prestar,vender ou ceder a terceiros a bicicleta e/ou a tarxeta do servizo de préstamo. Ademáis, está prohibida a sua utilización con fins comerciais, de transporte de mercancías ou calquera outro uso profesional.
 2. Prohíbese a utilización das bicicletas en terreos ou en condicións inapropiadas para as bicicletas, como as escaleiras, ladeiras e badéns, rampas para patinase ou as condicionadas para outros vehículos.
 3. A bicicleta non poderá prestarse a terceiras persoas e se prohibe o transporte de pasaxeiros distintosó usuario da bicicleta. O usuario non poderá integrar pola súa propia iniciativa ningún elemento na bicicleta.
 4. Prohíbese o desmontaxe e/ou manipulación parcial ou total da bicicleta.
 5. O usuario é o único responsable dos daños causados a sí mismo, a terceiras persoas ou a calquera ben, moble ou inmoble, pola utilización, uso normal ou anormal da bicicleta.
 6. Antes da retirada da bicicleta dos puntos de préstamo, O usuario comprobará e ratificará que a bicicleta a utilizar está encondicións normais de uso e mantemento.
 7. A bicicleta estará baixo responsabilidade do usuario duranteo periodo de tempo transcurrido entre a retirada da mesma e a súa devolución a un dos candados dos puntos de préstamo do sistema e asumiráas consecuencias derivadas das sancións temporais de non devolucións e económicas por abandono, roubo, deterioro e/ou non devolución.
 8. A bicicleta deixarase en calquera dos candados vacios dos puntos de préstamo, debidamente colocada e enganchada de forma que se garantice a seguridade antirroubo do vehículo.
 9. En caso de roubo ou furto, o usuario ten a obriga de comunicar nun prazo máximo de 24 horas a desaparición da bicicleta. A bicicleta estará baixo a responsabilidade do usuario, hasta que non presenten a oficina da Concellería de Medio Ambiente ou na Policía Local, unha copia da denuncia efectuada nas dependencias policiais.
 10. En caso de accidente ou incidente que afecte ás condicións mecánicas das bicicletas, o usuario ten a obriga de comunicalo inmediatamente ó teléfono de contacto habilitado ou fora do horario de atención no telefono da Policia Local. Sen embargo, a bicicleta quedará baixo responsabilidadedo usuario ata que proceda a súa restitución nun dos candados dos puntos de préstamo ou ata que a deixe a disposición do persoal designado polo servizo de MedioAmbiente.
 11. Os danos producidos na bicicleta por un uso incorrecto da mesma serán achacables ó usuario do servizo que, según os casos podrá perder o seu dereito a disfrutar do mesmo, sen prexuizo de ter que asumir osgastos debidos á reparación do vehículo.
 12. En caso de retraso na entrega da bicicleta, a tarxeta de acceso ó servizo de préstamo será desactivada según o tempo de demora seguinte:
 • Se o retraso na entrega da bicicleta é inferior a unha hora, a inhabilitación será de 1 día.
 • Se o retraso na entrega da bicicleta é entre 1 e 8 horas, a inhabilitación será de 2 días naturais.
 • Se o retraso na entrega é posterior á hora de recollida das bicicletas dos puntos de préstamo, a inhabilitación será de 3 días naturais.
 • Se o retraso na entrega da bicicleta é entre 8 e 24 horas, a inhabilitación será de 7 días naturais.
 • Se o retraso na entrega da bicicleta é superior a 24 horas, a inhabilitación será de 30 días naturais.
 • No caso de reincidencia se poderá inhabilitar con carácter definitivo.
 1. O abandono inxustificado da bicicleta conlevará a baixa no servizo durante todo o periodo de préstamo do ano en curso, además dunha sanción económica de 300 € pola bicicleta.
 2. No caso de producirse o furto ou roubo da bicicleta, o usuario deberá presentar copia da denuncia presentada á policía. En caso de non presentar a denuncia terá baixa definitiva no sistema de préstamo de bicicletas, ademais o usuario abonará 300 € pola bicicleta.
 3. No caso de producirse desperfectos ou danos tanto funcionais como estéticos causado polo usuario, este poderá ser sancionado ata un importe máximo de 300 €.
 4. Poderase retirar ou inhabilitar a tarxeta de acceso ó servizo de préstamo dá bicicleta sen notificación previa o usuario nos casos seguintes:
 • No caso de ausencia de comunicación da declaración de roubo ou furto ou da declaración de accidente.
 • No caso de que as declaracións feitas polo usuario resulten ser falsas ou incorrectas.
 • No caso de incumprimento reiterado dos horarios e prazos de utilización do servizo.
 1. No caso de incumprimento de calquera das cláusulas do presen

te documento, exercitaranse as correspondentes accións legais que asistan.

 1. Poderase cursarse baixa voluntaria do sistema de préstamo de bicicletas, únicamente necesitará presentar o DNI e o formulario de baixa do servizo de préstamo de bicicletas, nos puntos establecidos para darse de alta. Tamén podrá darse de baixa no servizo, de forma automática, sen comunicarllo o usuario, cando se den as seguintes condicións:
 • Roubo da bicicleta sen presentar denuncia ante a policía.
 • Pasado un ano dende a última utilización do servizo.
 1. O usuario, tanto residente, visitante ou turista, terá habilitada a tarxeta durante un ano dende a última utilización do servizo, despois deste periodo, poderá deshabilitarse automáticamente dende o sistema in

formático. Para activala de novo, o usuario deberá ir a algunha das oficinas habilitadas de “

ESTACIONES DE ALQUILER DE BICICLETAS EN ORENSE

APARCAMIENTO             Aula Naturaleza Oira – EN LÍNEA

APARCAMIENTO             Avenida de Zamora Mariñamansa – EN LÍNEA

APARCAMIENTO             Avenida Otero Pedrayo Zona Universidade – EN LÍNEA

APARCAMIENTO             Chavasqueira – EN LÍNEA

APARCAMIENTO             Complejo Hospitalario – EN LÍNEA

APARCAMIENTO             Pabillón dos Remedios – EN LÍNEA

APARCAMIENTO             Parque San Lazaro – EN LÍNEA

APARCAMIENTO             Plaza del Couto – EN LÍNEA

APARCAMIENTO             Praza da Mariña – FUERA DE LÍNEA

APARCAMIENTO             Praza do Bispo Cesáreo – EN LÍNEA

se el primero en comentar

Dejar un comentario

Tu correo no será publicado.